Ibbi Tax

Previous
Next

Księgi Handlowe

Obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg handlowych spoczywają na spółkach prawa handlowego oraz spółkach osobowych prawa handlowego, a także cywilnych, jawnych, partnerskich osób fizycznych oraz osób fizycznych posiadających działalność gospodarczą, jeśli ich przychody pochodzące z handlu towarem oraz operacji finansowych w poprzednim roku wyniosły netto co najmniej 1,2 miliona euro w walucie polskiej. Jest to tzw. pełna księgowość. Podczas, gdy KPiR rejestrują jedynie przychody i rozchody w firmie, pełna księgowość zawiera wszystkie ruchy finansowe.

Księgi handlowe to zbiór dokumentów, w których zawarte są obroty i salda kont oraz inwentarz przedsiębiorstwa, tworzące zbiory zapisów księgowych. Dokumenty tego typu powinny być trwale oznaczone nazwą przedsiębiorstwa oraz rokiem obrotowym, którego dotyczą. Należy przechowywać je w ustalonej kolejności. Niewywiązywanie się z obowiązków skutkuje nałożeniem na przedsiębiorstwo kary.

Przedsiębiorcy działający na terytorium Polski mają obowiązek rozliczania dokumentów na terenie kraju, w jego języku oraz walucie. Ponadto zbiory zapisów powinny znajdować się w głównej siedzibie firmy. Muszą być prowadzone w sposób bezbłędny oraz rzetelny.

Przedsiębiorstwa, na których spoczywa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, bardzo często wynajmują do tego celu specjalistów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala upewnić się, że dokumenty będą rozliczane według wymaganych procedur, bezbłędnie oraz zgodnie z prawem. Powierzenie profesjonalnej firmie obowiązków związanych z prowadzeniem zbiorów zapisów wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka związanego z wykonywaniem zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do prawidłowego prowadzenia pełnej rachunkowości.

Outsourcing może przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Dotyczy on, przede wszystkim, redukcji kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, których zadaniem jest prowadzenie dokumentów, a także zapewnienie im przestrzeni biurowej oraz sprzętu niezbędnego do pracy.